Dosen

NIPNamaRuang
981092Ir. Hari Agus Sujono, M.Sc.H1-104
881012Ir. Wahyu Widodo, M.Kom.H1-109
001117Tutuk Indriyani, S.T., M.Kom.Jurusan / H1-110
011125Andy Rachman, S.T., M.Kom.H1-109
081186Luky Agus Hermanto, S.T., M.T.H1-104
133011Rinci Kembang Hapsari, S.Si., M.Kom.Jurusan
092057Azmuri Wahyu Azinar, S.T., M.Comp.Jurusan
011128Anita T. Kurniawati, S.Si., M.Si.H1-110
112062Farida, S.Kom., M.Kom.H1-110
112064Sugiyanto, S.E., S.T., M.M., M.Kom.Jurusan
122092Titus Kristanto, S.Kom., M.Kom.H1-104 / Jurusan
122093Nanang Fakhrur Rozi, S.ST., M.Kom.Jurusan
122094Rachman Arief, S.Kom., M.Kom.H1-104 / H1-109
134270Misbahul Munir, S.T., M.T.Rektorat (WR1)
153045Muhammad Kurniawan, S.Kom., M.Kom.H1-201B
153047Hendro Nugroho, S.T., M.Kom.H1-109
153048Shofia Hardi, S.Kom., M.T.H1-109
153051Maretha Ruswiansari, S.ST., M.T.Jurusan / H1-110
153052Rani Rotul Muhima, S.Si., M.T.H1-110
153070Danang Haryo Sulaksono, S.ST., M.T.H1-109
153073Tukadi, S.T., M.T.H1-201B / Jurusan
153076Dian Puspita Hapsari, S.Kom., M.Kom.H1-110
153081Febri Liantoni, S.ST., M.Kom.Jurusan
153082Maftahatul Hakimah, S.Si., M.Si.H1-110
153084Aslam Chitami Priawan S., S.Si., M.T.H1-201B
153092Annisaa Sri Indrawanti, S.Kom., M.Kom.H1-109
153101Weny Mistarika Rahmawati, S.Kom., M.Kom., M.Sc.H1-110
153111Eka Prakarsa Mandyartha, S.T., M.Kom.H1-109 / H1-201B
173132Septiyawan Rosetya Wardhana, S.Kom., M.Kom.Jurusan / H1-201B
Rahmi Rizkiana Putri, S.ST., M.Kom.H1-110